Tájékoztató
a Műszaki ábrázolás alapjai tantárgyhoz

I. éves logisztikai mérnök és járműmérnök hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadó: Lajos Sándor mérnöktanár


I. A tantárgy lezárásának módja:

A logisztikai mérnök hallgatók a tantárgyat az I. félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A tantárgyat félév végén aláírás és vizsga zárja.

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása:

           

ahol  a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga,  Z a zárthelyi dolgozatra kapott jegy, F az ellenőrző rajzfeladatra kapott jegy.

III. Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatot vagy az ellenőrző rajzfeladatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak, illetve pótolhatják az ellenőrző rajzfeladatot.

Azoknak, akik az aláírást nem szerezték meg a hiányzó rajzokat kell pótolniuk és/vagy zárthelyit kell írniuk illetve ellenőrző rajzfeladatot kell készíteniük legalább elégséges eredménnyel. A rajzok beadásának meg kell előznie az aláíráspótló zárthelyi írását!

IV. A vizsga letételének módja és értékelése:

A félév végén a tárgy teljes anyagából írásbeli vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.

A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző munkanap 12:00 óráig.

 

Az elégséges osztályzathoz a vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

           

ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgadolgozatra kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV

 

Munkahét

Előadás

Gyakorlat

1.

szept.11 – 15.

 

Euklideszi szerkesztések

Az axonometrikus ábrázolás alapjai.

 1. Rajzfeladat

2.

szept. 18 – 22.

 

A Monge-féle ábrázolás alapjai.
Pont és egyenes ábrázolása.  

 

3.

szept. 25 –  29.

 

Sík ábrázolása. Sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala.

1. Rajzfeladat beadása

2. Rajzfeladat

4.

okt. 2 - 6.

 

Képsíkrendszer transzformáció.
Forgatás. Térelemek távolsága és egymással bezárt szöge.

 

5.

okt. 9 – 13.

 

Síklapú testek ábrázolása és metszése síkkal, egyenessel.

2. Rajzfeladat beadása

3. Rajzfeladat

6.

okt. 16 – 20.

 

Forgástestek ábrázolása és  metszése síkkal, egyenessel. Forgáskúp, ellipszis, parabola és hiperbola metszete.

 

7.

okt.  23 - 27.

 

Hétfő: Oktatási szünet.

3.Rajzfeladat beadása

8.

okt. 30. – nov. 3.

 

ZH.

A Creo Parametric használatának elsajátítása.

9.

nov. 6 – 10.

 

A számítógéppel segített tervezés alapjai.

10.

nov. 13 – 17.

Szabványok.
Rajz típusok, vonalak, feliratok, vetületek. Nézet, metszet, szelvény.
 

11.

nov. 20 – 24.

Menetes alkatrészek ábrázolása. Méretmegadás, mérethálózat felépítése.

12.

nov. 27. – dec. 1.

ISO Tűrésrendszer. Alak- és helyzeteltérés. Felületminőség.
ISO Illesztési rendszer.

13.

dec. 4 - 8.

Munka virtuális valóság környezetben.

 
Ellenőrző rajzfeladat
 

14.

dec. 11 – 15.

Pót ZH.

 Ellenőrző rajzfeladat pótlása

3D-s konzultáció (vörös-cián 3D-s szemüveg ajánlott): csütörtök 9-11 A4/223

RAJZFELADATOK

  1. Ábrázoljon műszaki axonometriában egy 100mm oldalhosszúságú kockát. Csonkolja a kockát a koordináta síkokkal párhuzamos és azokkal szöget bezáró síkokkal (a kockának legalább három sarka sérüljön). A csonkolt kockáról készítsen elöl-, felül- és baloldali nézetet 1:2 méretarányban.
     
  2. Szerkesszen egy háromszöget, melynek oldalai a háromszög síkjának horizontális, frontális és első esésvonalai. Szerkesszen egy paralelogrammát, melynek oldalai általános helyzetű egyenesek. Az egyik síkidom legyen dőlt, a másik legyen feszített síkban. Szerkessze meg a két síkidom metszésvonalát, és ábrázolja a síkidomokat láthatóság szerint.
     
  3. Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát, aminek magassága megegyezik az alapnégyzet oldalhosszával! Majd messe el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Szerkessze meg a metszetidom valódi nagyságát! Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!

ELŐADÁS ANYAG

Ábrázoló geometria

Műszaki rajz

Creo hallgatói licensz:

https://www.ptc.com/en/academic-program/products/free-software/creo-college-download

A Creo konfigurálása:

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap