Tájékoztató
a Műszaki ábrázolás alapjai tantárgyhoz

I. éves levelező logisztikai mérnök hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadó: Lajos Sándor mesteroktató

I. A tantárgy lezárásának módja:

A tárgyat 16 óra keretében hallgatják egy félévben. A tantárgyat félév végén aláírás és vizsga zárja.

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása:

           

ahol  a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga,  Z a zárthelyi dolgozatra kapott jegy, F az ellenőrző rajzfeladatra kapott jegy.

III. Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatot vagy az ellenőrző rajzfeladatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak, illetve pótolhatják az ellenőrző rajzfeladatot.

Azoknak, akik az aláírást nem szerezték meg a hiányzó rajzokat kell pótolniuk és/vagy zárthelyit kell írniuk illetve ellenőrző rajzfeladatot kell készíteniük legalább elégséges eredménnyel. A rajzok beadásának meg kell előznie az aláíráspótló zárthelyi írását!

IV. A vizsga letételének módja és értékelése:

A félév végén a tárgy teljes anyagából írásbeli vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.

A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző munkanap 12:00 óráig.

 

Az elégséges osztályzathoz a vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

           

ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgadolgozatra kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV

1. 2018.09.14. P 16.00 - 19.30 XXX ea.  

2. 2018.09.28. P 12.30 - 15.50 XXX ea.      

3. 2018.10.19. P 12.30 - 15.50 A1/214    

4. 2018.11.09. P 12.30 - 15.50 A1/214         

1:    Euklideszi szerkesztések. Az axonometrikus ábrázolás alapjai. Pont, egyenes, sík ábrázolása Monge-féle kétképsíkos rendszerben. Sík különleges egyenesei. Sík és egyenes döféspontja. Két sík metszésvonala. Képsíkrendszer transzformáció. Térelemek távolsága és szöge. Gúla, hasáb ábrázolása és metszése síkkal. Henger, kúp, gömb ábrázolása és metszése síkkal.

2:    Előadásokhoz kapcsolódó feladatok elkészítése. Rajzfeladatok. Zárthelyi dolgozat.

3:   A számítógéppel segített tervezés alapjai. Géprajzi vetületek. Nézet, metszet, szelvény. Méretek megadása. Mérethálózat felépítése. Jelképes ábrázolások. Menetes alkatrészek rajzolása. Felületminőség, alak- és helyzettűrések, tűrés, illesztés. Munka virtuális valóság környezetben. A Creo Parametric használatának elsajátítása.

4:    A Creo Parametric használatának elsajátítása. Ellenőrző rajzfeladat.

RAJZFELADATOK

  1. Ábrázoljon műszaki axonometriában egy 100mm oldalhosszúságú kockát. Csonkolja a kockát a koordináta síkokkal párhuzamos és azokkal szöget bezáró síkokkal (a kockának legalább három sarka sérüljön). A csonkolt kockáról készítsen elöl-, felül- és baloldali nézetet 1:2 méretarányban.
     
  2. Szerkesszen egy háromszöget, melynek oldalai a háromszög síkjának horizontális, frontális és általános egyenesei. Szerkesszen egy paralelogrammát, melynek oldalai általános helyzetű egyenesek. Az egyik síkidom legyen dőlt, a másik legyen feszített síkban. Szerkessze meg a két síkidom metszésvonalát, és ábrázolja a síkidomokat láthatóság szerint.
     
  3. Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát, aminek magassága megegyezik az alapnégyzet oldalhosszával! Majd messe el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Szerkessze meg a metszetidom valódi nagyságát! Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!

ELŐADÁS ANYAG

Ábrázoló geometria 1. előadás

Ábrázoló geometria 2. előadás

Műszaki rajz

A Creo hallgatói licensz elérésének módja:

https://www.ptc.com/en/academic-program/products/free-software/creo-college-download

A telepítés után a Creo Parametric 3.0 egyszerűsített felhasználói felülettel jelenik meg. A teljes felhasználói felület visszaállításához törölni kell (vagy át kell nevezni) a

c:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M110\Common Files\text\creo_parametric_admin_customization.ui

fájlt.

A Creo konfigurálása:

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap