Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

a Műszaki Anyagtudományi Kar I. éves levelező hallgatói számára

Előadó: Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens

I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos anyagmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet az anyagmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja. 

II.  A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei: 
 

·       5 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges szinten, az Ütemtervben feltüntetett előírt határidőre.

 

A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.

Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

A rajzfeladatok értékelésénél az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldása alapvető tartalmi hibákat nem tartalmaz és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra visszaadott rajzok korrigálását legkésőbb 2019. november 29-ig kell elvégezni és a tárgy előadójához eljuttatni.

·       A félév végén 1 db zárthelyi dolgozat megírása legalább elégséges osztályzatra, vagy ennek teljesítése javító zárthelyin.

 

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.   

III.  A vizsga letételének módja és értékelés
 

Az anyagmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve előírt tananyag.

 

A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) és szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.

 

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

       

ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgára (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

 A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV

Munkahét,

Dátum

Előadás

Feladat

1.

2019. szept. 14. (szombat)

8:00- 12:00

Euklideszi szerkesztések. Axonometria és Monge projekció. Térelemek ábrázolása. Térelemek illeszkedése, párhuzamossága.

Sík és egyenes döfése, két sík metszése. Új képsík bevezetése, céltranszformációk.

1., 2.   rajz-feladat

2.

2019. okt. 04. (péntek)

16:00- 20:00

Hasáb és gúla ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Merőlegesség, síknak képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Távolság, szög.

1., 2. rajzfeladat beadása

 3. rajzfeladat

3.

2019. okt. 12.

(szombat)

12:00.- 16:00.

Kör ábrázolása, a kör ellipszis képének tulajdonságai. Gömb ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.

3.rajzfeladat beadása

 4. rajzfeladat

4.

2019. okt. 18.

(péntek)

12:00.- 16:00.

Forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal. Kúpszeletek.

4. rajzfeladat beadása

5. rajzfeladat

5.

2019. nov. 22.

(péntek)

12:00.- 16:00.

Forgáskúp, forgáshenger áthatása mérnöki feladatokhoz, sorozás, szeletelés, segédgömbös eljárás.

5. rajzfeladat beadása

ZH.

RAJZFELADATOK
 

1. Hasáb ábrázolása képsíktranszformációval

2. Gúla síkmetszésének szerkesztése

3. Metrikus feladatok

4. Körtárcsa ábrázolása

5. Forgáskúp síkmetszése
 

Megjegyzések:

A rajzfeladatok ábráit a Mintafeladatok alapján kell elkészíteni az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (MSZ EN ISO 128-20) szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon - a mellékelt minta alapján - feltüntetendő 7 mm-es betűnagysággal a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap