Tájékoztató

az Ábrázoló Geometria tárgyról

a Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatói számára

Ütemterv

Rajzfeladatok

 

 

Előadó: Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária egyetemi docens

 

A tárgy az első félévben heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat időtartamban szerepel. A tárgy hallgatását aláírás és kollokvium zárja.

 

Az aláírás feltétele:

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

Azok a hallgatók, akik a szorgalmi idő végére nem szerzik meg az aláírást, de a hiányok pótlására a dékánjuktól engedélyt kaptak, pótolhatják a hiányzó rajzokat, illetve javító zárthelyi dolgozatot írhatnak az engedélyben megadott időpontig. Ha rajzok is hiányoznak és dolgozatot is kell írni, a rajzok pótlásának meg kell előznie a dolgozat megírását.

 

A zárthelyi dolgozatok elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

 

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása

        

ahol  R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga,  Z1 és  Z2 a zárthelyi dolgozatokra kapott jegy.

 

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztő) és szóbeli részből áll. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Vizsgára az jelentkezhet, akinek van aláírása.

 

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet. A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

       

ahol  az évközi munkára,  V a vizsga (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

 

Számonkérések (zárthelyi dolgozat, vizsgadolgozat, aláírás pótlás) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

 

A tárgyhoz kapcsolódóan tudományos diákköri munkát lehet végezni. Az eredményes és dokumentált diákköri munka kedvezően befolyásolja az eredmények kialakítását is.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

 

Ütemterv
 

 

Hét

Előadás

Feladat

 

 

1.

 

IX.10-14.

Euklideszi szerkesztések. Monge projekció, térelemek ábrázolása, illesztése.

 

 

 

2.

 

IX.17-21.

Térelemek metszése.  Különleges térelemek.

1. Síkidomok metszése

I.

R1

 

3.

 

IX.24-28.

A képsíkrendszer transzformálása. Távolság, szög

 

II.

 

4.

 

X.1-5.

Hasáb, gúla ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal.

2. Testfelépítés

II.

R2

 

5.

 

X.8-12.

Az ellipszis tulajdonságai.

3. Gúla metszése síkkal.

V.

R3

 

 

6.

 

X.15-19.

Kör ábrázolása.

1-3. rajz beadása

VI.

 

7.

 

X.24-26.

Gömb ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal.

I. zárthelyi dolgozat

 

 

 

8.

 

X.29-31.

Forgáshenger ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal.

 

VII., VIII.

 

9.

 

XI.5-9.

Forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal.

 

 

 

10.

 

XI.12-16.

Parabola, hiperbola tulajdonságai.

 

4. Forgáskúp metszése síkkal.

IX.

R4

11.

XI.19-23.

Kúp és henger áthatása: szeletelő módszer és sorozás.

4. rajz beadása

II. zárthelyi dolgozat

IX.

12.

XI.26-30.

Kúp és henger áthatása: segédgömbös módszer.

 

 

 

 

Rajzfeladatok

 

 

A feladatok az ütemterv szerinti határidőre oldandók meg A4 jelű (210mm x 297mm) álló helyzetű műszaki rajzlapon a mellékelt ábra szerinti formátumban. A rajzfeladatokat ceruzával kell megszerkeszteni, majd kihúzni. A rajzokon a mellékelt minta szerinti betűket és számokat kell alkalmazni.

 

 

1.    Síkidomok metszése

 

Vegyen fel két háromszöget úgy, hogy metsződjenek!

Az egyik feszített síkon álljon, és az oldalai legyenek horizontális, frontális és profil egyenesek. A másik háromszög dőlt síkon áll, az oldalai pedig általános helyzetű egyenesek!

Szerkessze meg a két síkidom metszését, majd rajzolja meg őket láthatóság szerint!

 

2.    Testfelépítés

 

Transzformációval ábrázoljon egy általános helyzetű síkon álló négyzetalapú hasábot, aminek a magassága másfélszerese az alapnégyzet oldalhosszának!

(Célszerű a síkot a fővonalaival felvenni.)

 

3.    Gúla metszése síkkal

 

Ábrázoljon az első képsíkon álló szabályos négyzetalapú gúlát, aminek magassága megegyezik az alapnégyzet oldalhosszával! Majd messe el egy dőlt állású síkkal úgy, hogy a metszetidom ötszögű legyen! Szerkessze meg a metszetidom valódi nagyságát!

Az alapsík és a metszősík közötti gúlapalástot ábrázolja láthatóság szerint!

 

4.    Forgáskúp metszése síkkal

 

Ábrázoljon egy első képsíkon álló forgáskúpot és messe el egy általános helyzetű síkkal parabolában! Keresse meg a metszet vetületeinek a tengelyét, tengelypontját az érintővel, a kontúrpontjait és egy általános pontját az érintőjével! Ábrázolja a forgáskúpot a metszettel együtt!

   

 

 Hallgatói ügyek

 Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap