Tájékoztató

a Gometriai modellezés c. tantárgyhoz

 

mérnök informatikus MSc hallgatók számára

 

hr1

 

Előadó: Dr. Juhász Imre tanszékvezető egyetemi tanár

 

hr1

I. A tantárgy lezárásának módja:

 

A hallgatók a tárgyat 3 óra előadás és 1 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. Ez úgy valósul meg, hogy az első 10 héten az elméleti (geometriai) alapok tárgyalása folyik, az ezt követő 4 héten pedig egy konkrét CAD rendszer használatát sajátítják el a hallgatók. A félévet aláírás és kollokvium zárja.

 

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

ˇ      egy kiadott feladatnak legalább elégséges szinten, előírt határidőre való beadása,

ˇ      az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatásai.

 

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

 

A hallgató a feladatot gyakorlatvezetőjétől kapja, és neki adja be. Törekszünk arra, hogy a feladat kapcsolódjék valamely más tárgyból kapott feladathoz. A ki- és beadási határidőket az ütemterv tartalmazza.

Az elégséges szint azt jelenti, hogy a megoldás elvi hibát nem tartalmaz, a program működőképes, áttekinthető, követhető, valamint a hallgató ismertetni és indokolni tudja megoldását. A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.

 

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

 

III. Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem szerezték meg az aláírást, és a pótlásra dékáni engedélyt kaptak, a hiányzó feladatot pótolniuk kell az engedélyezett időpontig.

 

IV. A vizsga letételének módja és értékelése:

 

A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga a félév előadásain és gyakorlatain elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli és választható szóbeli részből áll. Az írásbeli dolgozat alapján a Tanszék osztályzatot ajánl meg. Az elégséges osztályzathoz 50%-os teljesítmény szükséges. Ha a hallgató nem fogadja el a megajánlott jegyet, akkor szóbeli vizsgát is kell tennie. Erre nincs lehetősége abban az esetben, ha az írásbeli teljesítménye nem haladja meg a 30%-ot. A szóbeli vizsga kérdéseit a szorgalmi időszak végén közzétesszük.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

K2

ahol E az évközi munkára, V a vizsgadolgozatra (és az esetleges szóbelire) kapott jegy.

 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.
 

hr2

Kötelező irodalom:

 

Juhász, I.: Görbék és felületek modellezése
Juhász I., Lajos S.:
Számítógépi grafika

Farin, G.:Curves and Surface for Computer-Aided Geometric Design, 5th edition Morgan-Kaufmann, 2002

 

Ajánlott irodalom:

 

Hoschek, J., Lasser, D.: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, AK Peters, Wellesley, 1993.

Gallier, J.: Curves and Surfaces in Geometric Modeling, Morgan Kaufmann Publisher, San Francisco, 2000.

Farin, G., Hoschek, J., Kim, M.S.: Handbook of Computer Aided Geometric Design, North-Holland, 2002.

Lajos Sándor: 2D-s vázlatok, elektronikus példatár.

Lajos Sándor: 3D-s modellek, elektronikus példatár.

Diótörő

PTC Creo Parametric - Primer

hr1


 

ÜTEMTERV
 

Munkahét

Tananyag

1. 

Görbék leírása, jellemzői

2.

Interpoláló görbék (Lagrange, Hermite-ív, Overhauser-szplájn, Ferguson-szplájn), paraméterezés

3. 

4.

Bézier-görbe: de Casteljau-algoritmus, Bernstein-polinomok, a Bézier-görbe tulajdonságai, derivált, kettévágás, hullámzáscsökkentés, folytonos kapcsolódás, interpoláció, kirajzolás

5.

6.

B-szplájn-görbe: normalizált B-szplájn alapfüggvény, definíciója, tulajdonságai, deriváltja, lineáris függetlensége; a B-szplájn-görbe definíciója, tulajdonságai, de Boor-algoritmus, deriváltja, folytonossága, csomóérték beszúrása, interpoláció

7.

8.

Felületek leírása, megadása modellező rendszerekben Vonalfelületek, Coons-folt (bilineáris, bikubikus, Hermite-folt)

9.

Görbék tenzori szorzataként előállított felületek, származtatásuk; Bézier-felületek definíciója és tulajdonságai; B-szplájn-felületek definíciója és tulajdonságai

10.

Testmodellezés: drótváz-, palást- térfogatmodellek, cellamódszerek; modellek módosítása

11.

CAD rendszer használata

12.

CAD rendszer használata

13.

CAD rendszer használata

14.

Feladatbeadás

 

 

hr1

Creo hallgatói licensz:

 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-college-download

 

A Creo konfigurálása:

hr1

greyball Hallgatói ügyek

greyball Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap