Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

a Gépészmérnöki és Informatikai Kar BSc képzésében résztvevő műszaki menedzser hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadó: Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens


 

I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása az őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat elektronikus leckekönyvi bejegyzéssel történik. A félévet a gépészmérnök hallgatók számára aláírás és gyakorlati jegy zárja.

II.   A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

·        Az előadásokon kellő szorgalommal való rendszeres részvétel, hat előadásnál (12 óra) több mulasztás esete az aláírás végleges megtagadásával jár.

·        A gyakorlati órákon kellő szorgalommal való rendszeres részvétel, öt gyakorlatnál (10 óra) több mulasztás esete a félévvégi aláírás végleges megtagadását vonja maga után.

·         4 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges szinten, előírt határidőre.

·         2 db zárthelyi dolgozat megírása egyenként legalább elégséges osztályzatra, vagy ezek teljesítése javító zárthelyin.

 

A félévi munka elismeréséhez, az aláírás megszerzéséhez a teljesítményt a gyakorlat-vezető értékeli.

II.1.     A félév során a feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

A rajzfeladatokat, továbbá azok elkészítési ütemezését és beadási határidőit az „Ütemterv” tartalmazza.

A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.


Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!


Az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldásában alapvető tartalmi hibák nincsenek és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra első alkalommal visszaadott rajzok korrigálását egy héten belül kell elvégezni. Az aláírás megszerzésének egyik feltétele az, hogy az előírt 4db rajzot be kell adni, akár halasztással is.

II.2.   A félév során teljesítendő zárthelyik időtartama, időpontja és értékelésének módja:

 

A félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni 50-50 percben. A zárthelyi dolgozatok időpontjait az „Ütemterv” tartalmazza. Az évközi zárthelyi (és a javító zárthelyi) abban az esetben írható meg, ha az aktuális rajzfeladatok beadása a zárthelyit megelőző előírt határidőre megtörtént.

 

A zárthelyi dolgozatok elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 40%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris. A számonkérések (zárthelyi dolgozat, az aláírás pótlása, vizsgadolgozat) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott jegy kiszámítása

            

ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, Z1 és Z2 a zárthelyi dolgozatokra kapott jegy.

II.3.  Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak abban az esetben, ha a zárthelyit megelőző munkanap 12:00-ig az aktuális rajzfeladataikat beadták. Az aláírás megszerzéséhez a javító zárthelyik eredményeinek külön-külön legalább elégségesnek kell lennie.


Azok a hallgatók, akik nem szerezték meg az aláírást, a hiányzó rajzokat pótolniuk kell, és/vagy zárthelyi dolgozatot kell írniuk legalább elégséges eredménnyel a tanszék által kiírt időpontban.

A rajzfeladatok beadásának meg kell előznie az ismételt aláíráspótló zárthelyi megírását ( az aláíráspótlásra kijelölt nap 12:00-ig)

A számonkérések (zárthelyi dolgozat, aláírás pótlás) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

III.            A gyakorlati munka értékelése:

 

          A teljesítményt értékelő osztályzatot a gyakorlatvezető állapítja meg átlagszámítással a következő komponensekből:

- az eredményes zárthelyi dolgozatok osztályzataiból,

            - a rajzok osztályzatainak átlagából,

            - az órákon nyújtott teljesítmény alapján a gyakorlatvezető által adható osztályzatból.

IV. Kötelező irodalom:

V. Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV
 

Munkahét,

Dátum

Előadás

Gyakorlat  és önálló felkészülés

Feladat

1.

II.11.- 15.

A Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció.

A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása, és rekonstrukciója.

A sík különleges egyenesei.

Alapelemek összekötése, illesztése.

Szabadkézi ábrázolás, axonometrikus vázolás,

Euklideszi geometriai szerkesztési alapismeretek.

I. fejezet

GYAKORLÓ

FELADAT-LAPOK

folyamatos megoldása

2.

II.18.- 22.

Párhuzamos térelemek ábrázolása.

Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.

 

I. fejezet

 

3.

II.25.-III.1.

Képsíkrendszer transzformációja. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása.

A transzformáció alkalmazásai.

Poliéderek ábrázolása, felépítése.

II. fejezet

I.1. rajz

4.

III.4.- 8.

A képsíkrendszer transzformáció alkalmazása: -gúla/hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal,

-térelemek távolsága, szöge.

II., V., VI. fejezet

I.1.rajz

5.

III.11. – 14.

Térelemek merőlegessége. Sík leforgatása.

Alkalmazás: térelemek (egyenes és sík) szöge.

III., IV., VI. fejezet

I.2. rajz

6.

III.18. – 22.

Kör, körtárcsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata.

VIII. fejezet

I.2. rajz

7.

III.25. – 29.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, felületi pont, normális, érintősík. Gömb, döfése egyenessel, metszése síkkal.

VII. fejezet

I. rajzfeladat

beadása

8.

IV.01.– 05.

Kúpszeletek. Forgáshenger döfése egyenessel, metszése síkkal.

Felkészülés az I. ZH-ra.

Rajzok javítása.

9.

IV.08.- 12.

Forgáskúp síkmetszése.

VII., IX. fejezet

I. ZH.

II. 1. rajz

10.

IV.15.– 19.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp áthatása (szeletelés).

XII. fejezet

II. 1. rajz

11.

IV.22.– 26.

Forgáshenger, forgáskúp áthatása (sorozás). Metsző tengelyű forgáshengerek áthatása (segédgömbös eljárás).

XII. fejezet

II. 2. rajz

12.

IV.29.–V.3.

Metsző tengelyű forgáshenger, forgáskúp, illetve forgáskúpok áthatása (segédgömbös eljárás).

 

II. rajzf.

beadása

II. ZH.

13.

V.6. – 10.

Mozgással származtatható görbék: evolvens, ciklois, csavarvonal. Csavarfelület.

I.-IX. XII. fejezet

Rajzok javítása

 

14.

V.13.- 17.

Összefoglalás. Felkészülés a vizsgára.

I.-IX. XII. fejezet

Jav. ZH.

A rajzfeladatok továbbá a gyakorlatokhoz és az önálló felkészüléshez ajánlott feladatok a Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyűjtemény 2012 című példatárból valók.

RAJZFELADATOK 
 

Az egyes feladatok után szereplő táblázatból a variációs szám alapján kitűzött feladatot oldja meg!

A variációs szám a felvett kurzusában az Ön NEPTUN rendszerbeli névsor szerinti sorszáma.

 

I. RAJZFELADAT

 

I.1. Gúla, hasáb ábrázolása képsík-transzformációval

Adjon meg egy A pontot és egy rá nem illeszkedő általános helyzetű b egyenest!

 

Ábrázolja a variációjának megfelelő szabályos 3, vagy 4 oldalú hasábot úgy, hogy a hasáb magassága legyen az alapél hosszának másfélszerese.

 

Ábrázolja a hasábot láthatóság szerint, ha:

 

 a)  A az alaplap középpontja, b az alaplapsokszög egyik oldalának egyenese,

 b)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplapsokszög egyik oldalának egyenese,

 c)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplapsokszög egyik szimmetriatengelye,

 d)  A az alaplap egyik csúcspontja, b a test magasságvonala,

 e)  A az alaplap egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala!

 

Variációs szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Feladat

3a

4b

3c

4d

3e

4a

3b

4c

3d

4e

Készítse el szabad kézzel a hasáb axonometrikus vázlatát is feltüntetve az A pontot és a b egyenest!

 

I.2. Gúla síkmetszésének szerkesztése és modellezése

 

Ábrázoljon egy K1 képsíkon álló, ABCD négyzet alapú, M csúcspontú egyenes gúlát!

 

Legyen

Variációs szám

1

2

m

  55mm  

65mm

Messe el a gúlát az egyik oldalélének felezőmerőleges síkjával, majd ábrázolja az alapsík és a metszősík közé eső csonka gúlát és készítse el a modelljét is 0,5 mm-es tűréssel!

II. RAJZFELADAT

 

II.1. Kúp ábrázolása és metszése síkkal

 

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal a variációjának megfelelően!

 

Variációs szám

1

2

3

Feladat

  e

  p

   h

 

Szerkessze meg a(z)

Szerkessze meg az első képgörbe: 

Rajzolja meg a metszet első képét a hiperoszkuláló kör, illetve hiperoszkuláló körök segítségével!   Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt!

 

II. 2. Forgáskúp - forgáshenger áthatása:

 

Készítse el a variációjának megfelelő áthatási feladatokat!

Variációs szám

1

2

3

4

Feladat

K-H/a.

K-H/b.

K-H/c.

K-H/d.

A variációja szerint ábrázoljon egy első vetítősugár tengelyű forgáskúpot és egy második vetítősugár tengelyű forgáshengert úgy, hogy az áthatásuknak legyen:

Szerkessze meg az áthatási görbe:

Rajzolja meg az áthatási görbe vetületeit, majd ábrázolja láthatóság szerint a kúptestnek a hengeren  kívüli részét!

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. . Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

A rajzlap, rajzkeret méretei, feliratok

 

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap