Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

a Gépészmérnöki és Informatikai Kar BSc képzésében résztvevő műszaki menedzser hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadó: Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária egyetemi docens


A tárgy leírásának módja:

            Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a tavaszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel történik. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja.

 A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

-         A gyakorlati órákon kellő szorgalommal való rendszeres részvétel.

-         4 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges  szinten, előírt határidőre. A megkésett beadáshoz különeljárás szükséges.

-         2 db zárthelyi dolgozat megírása egyenként legalább elégséges  osztályzatra, vagy ezek teljesítése javító zárthelyin.

-         félévi munka elismeréséhez, az aláírás megszerzéséhez a teljesítményt a gyakorlat-vezető értékeli.

A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

A rajzfeladatokat, továbbá azok elkészítési ütemezését és beadási határidőit az ütemterv tartalmazza. A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemeljük a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontosságát. Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

            Az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldásában alapvető tartalmi hibák nincsenek és esztétikailag is elfogadható.

A félév során teljesítendő zárthelyik időtartama, időpontja és értékelésének módja:

            A félév során két 50 perces zárthelyi dolgozatot kell írni. A zárthelyi dolgozatok időpontjait az ütemterv tartalmazza.

            A zárthelyi dolgozatok elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

            A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap. A félévi munkára adott jegy kiszámítása

            

         ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, Z1 és Z2 a zárthelyi dolgozatokra kapott jegy.

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

            Azok a hallgatók, akik az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak, amelynek külön-külön legalább elégségesnek kell lennie.

            Rajzfeladat beadásakor a javításra első alkalommal visszaadott rajzok korrigálását egy héten belül kell elvégezni.           

Azok a hallgatók, akik nem szerezték meg az aláírást, a hiányzó rajzokat pótolniuk kell, és/vagy zárthelyi dolgozatot kell írniuk legalább elégséges eredménnyel a tanszék által kiírt időpontban.

A rajzfeladatok beadásának meg kell előznie az aláíráspótló zárthelyi megírását.

A gyakorlati jegy megszerzésének módja és értékelése:

            A két zárthelyi dolgozat és a rajzok átlaga (E) megegyezik a félévi gyakorlati osztályzattal.

Számonkérések (zárthelyi dolgozat, vizsgadolgozat, aláírás pótlás) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV
 

Munkahét,

Dátum

Előadás

Gyakorlat  és önálló felkészülés

Feladat

1.

II. 12.-16.

Euklideszi egzakt szerkesztések, síkgeometriai alapszerkesztések (háromszög, négyszög, kör, kúpszeletek.) Szabadkézi axonometrikus ábrázolás (látványos).

Monge-féle ábrázolás (mérethű, mérnöki kommunikáció). Alapelemek (pont, egyenes) ábrázolása.

Alapszerkesztések körzővel és vonalzóval.

 

 

 

2.

II.19.-23.

 

 

A sík ábrázolása, különleges egyenesei. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése. Párhuzamos térelemek. Poliéderekről (gúla, hasáb).

 

I. fejezet

 

 

3.

II.26.- III.2.

Képsíkrendszer transzformáció és alkalmazásai. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása.

II. fejezet

1. rajz

4.

III.5.-9.

Gúla, hasáb metszése egyenessel és síkkal.

II., V. fejezet

 

1.rajz

5.

III.12.-16.

A képsíkrendszer transzformáció alkalmazásai: térelemek távolsága.

VI. fejezet

 

2. rajz

 

6.

III.19.-23.

 

Térelemek merőlegessége. Sík leforgatása

Alkalmazás: térelemek szöge.

III., IV., VI. fejezet

1,2.rajz

beadása

7.

III.26.-30.

Kör ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata.

VIII.  fejezet

 

3. rajz

8.

IV.2.-6.

 

Gömb ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal

I. zárthelyi dolgozat

IX. fejezet

 

I. ZH.

 

9.

IV.9.-13.

 

Forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, metszése egyenessel.

IX. fejezet

 

 

10.

IV.16.-20.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp metszése síkkal.

IX. fejezet

 

4. rajz

11.

IV.23.-27.

 

Forgáshenger, forgáskúp áthatása. (Szeletelés, sorozás, segédgömb)

XII. fejezet

 

 

12.

IV.30.-V.4.

 

Mozgással származtatható görbék - evolvens, ciklois, csavarvonal – ábrázolása.

 

3,4. rajz beadása

II. ZH.

13.

V.7.-11.

Csavarvonal különleges vetületei

II. zárthelyi dolgozat

 

 

14.

V.14.-18.

 

Összefoglalás

Javító zárthelyi dolgozat

I. - VI., VIII., IX., XII. fejezet

Javító ZH

A rajzfeladatok továbbá a gyakorlatokhoz és az önálló felkészüléshez ajánlott feladatok a Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyűjtemény 2012 című példatárból valók.

RAJZFELADATOK 
 

Az egyes feladatok után szereplő táblázatból a variációs száma (amely a NEPTUN rendszerben a felvett kurzusbeli névsor szerinti sorszám) alapján kitűzött feladatot oldja meg!

A rajzfeladatok a Geiger J: Ábrázoló geometria feladatgyűjtemény 2012 című feladat-gyűjteményből valók.

1. Gúla vagy hasáb ábrázolása képsíktranszformációval

Adjon meg egy A pontot és egy rá nem illeszkedõ általános helyzetű b egyenest! Szerkessze meg egy szabályos 3 ill. 4 oldalú H:hasábtest, G:gúlatest vetületeit! A hasáb ill. gúla magassága legyen egyenlő az alapél hosszával. Ábrázolja a gúlát vagy hasábot láthatóság szerint, ha

 a)  A az alaplap középpontja, b az alaplap egyik oldalának egyenese,

 b)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplap egyik oldalának egyenese,

 c)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplap egyik szimmetriatengelye,

 d)  A az alaplap egyik csúcspontja, b a test magasságvonala,

 e)  A az alaplap egyik egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala,

 f)  A a test  egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3Ha

4Gb

3Hc

3Gd

3He

4Hf

3Hb

4Ga

3Hd

4Gc

3Hf

4Ge

4Hc

4Gd

2. Gúla síkmetszése

Ábrázoljon egy első képsíkon álló négyzet alapú egyenes gúlát! Az alapnégyzet oldalhossza legyen 50 mm és egyik oldala sem párhuzamos a második képsíkkal! A gúla oldaléleinek hossza 60 mm. Messe a gúlát valamely oldalélének felezőmerőleges síkjával!

Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti csonkolt gúlatestrészt! Készítse el a csonkolt alakzat kiterített hálóját, majd a papír modelljét!

3. Kör ábrázolása

Oldja meg a feladatgyűjteményből a táblázatban szereplő változatot!

Sorszám

1

2

Feladat

VIII.3.

VIII.4.

4. Kúp síkmetszése

Oldja meg a feladatgyűjteményből a táblázatban szereplő változatokat!

Sorszám

1

2

3

Feladat

IX.6.

IX.7.

IX.8.

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. . Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

A rajzlap, rajzkeret méretei, feliratok

 

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap