Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

a Gépészmérnöki és Informatikai Kar BSc képzésében résztvevő gépészmérnök hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadó: Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens


A tárgy leírásának módja:

            Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a tavaszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat elektronikus leckekönyvi bejegyzéssel történik. A félévet a gépészmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.

 A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

-         Az előadásokon kellő szorgalommal való rendszeres részvétel, hat előadásnál (12 óra) több mulasztás esete az aláírás végleges megtagadásával jár.

-         A gyakorlati órákon kellő szorgalommal való rendszeres részvétel, öt gyakorlatnál (10 óra) több mulasztás esete a félévvégi aláírás végleges megtagadását vonja maga után.

-         4 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges szinten, előírt határidőre.

-         2 db zárthelyi dolgozat megírása egyenként legalább elégséges osztályzatra, vagy ezek teljesítése javító zárthelyin.

 

      A félévi munka elismeréséhez, az aláírás megszerzéséhez a teljesítményt a gyakorlat-vezető értékeli.

 

      A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adottj egy kiszámítása:

 

            

            ahol R a rajzfeladatokra kapott osztályzatok átlaga, Z1 és Z2 a zárthelyi dolgozatokra kapott jegy.

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

A rajzfeladatokat, továbbá azok elkészítési ütemezését és beadási határidőit az ütemterv tartalmazza. A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.

 

Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

 

Az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldásában alapvető tartalmi hibák nincsenek és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra első alkalommal visszaadott rajzok korrigálását egy héten belül kell elvégezni.

Az aláírás megszerzésének egyik feltétele az, hogy az előírt 5db rajzot be kell adni, akár halasztással is.

A félév során teljesítendő zárthelyik időtartama, időpontja és értékelésének módja:

           A félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni 50-50 percben. A zárthelyi dolgozatok időpontjait az ütemterv tartalmazza.

Az évközi zárthelyi (és a javító zárthelyi) abban az esetben írható meg, ha az aktuális rajzfeladatok beadása a zárthelyit megelőző előírt határidőre megtörtént.

 

A zárthelyi dolgozatok elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 40%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

 

A számonkérések (zárthelyi dolgozat, az aláírás pótlása, vizsgadolgozat) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

 

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak abban az esetben, ha a zárthelyit megelőző munkanap 12:00-ig az aktuális rajzfeladataikat beadták. Az aláírás megszerzéséhez a javító zárthelyik eredményeinek külön-külön legalább elégségesnek kell lennie.

 

Azok a hallgatók, akik nem szerezték meg az aláírást, a hiányzó rajzokat pótolniuk kell, és/vagy zárthelyi dolgozatot kell írniuk legalább elégséges eredménnyel a tanszék által kiírt időpontban.

 

A rajzfeladatok beadásának meg kell előznie az ismételt aláíráspótló zárthelyi megírását

( az aláíráspótlásra kijelölt nap 12:00-ig).

 A vizsga letételének módja és értékelése:

A gépészmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag.

 

A vizsga kötelező írásbeli és opcionális szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.

 

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50 %-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

 

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

 

A tárgyhoz kapcsolódóan tudományos diákköri munkát lehet végezni. Az eredményes és dokumentált diákköri munka kedvezően befolyásolja az eredmények kialakítását is.

            A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

           

            ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgára (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

Számonkérések (zárthelyi dolgozat, vizsgadolgozat, aláírás pótlás) során meg nem engedett eszközök, segítség használata az értékeléskor automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után.

A tárgyhoz kapcsolódóan tudományos diákköri munkát lehet végezni. Az eredményes és dokumentált diákköri munka kedvezően befolyásolja az eredmények kialakítását is.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV
 

Munkahét,

Dátum

Előadás

Gyakorlat  és önálló felkészülés

Feladat

1.

II. 6.- 10.

Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció.

A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása, és rekonstrukciója.

Alapelemek összekötése, illesztése. Párhuzamos térelemek.

Szabadkézi ábrázolás, axonometrikus vázolás,

Euklideszi geometriai szerkesztési alapismeretek.

I. fejezet

 

GYAKORLÓ

FELADAT-LAPOK

folyamatos megoldása

2.

II.13.- 17.

 

 

A sík ábrázolása, és különleges egyeneseinek meghatározása. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.

 

I. fejezet

 

3.

II.20.- 24.

 

Képsíkrendszer transzformáció. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása.

A transzformáció alkalmazásai. Poliéderek ábrázolása, felépítépítése.

II. fejezet

I.1. rajz

4.

II.27.- III.3.

A képsíkrendszer transzformáció alkalma-zásai: gúla, hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal, térelemek távolsága.

II., V., VI. fejezet

 

I.1.rajz

5.

III. 6. – 10.

Térelemek merőlegessége. Sík leforgatása.

Alkalmazás: térelemek szöge.

III., IV., VI. fejezet

I.2. rajz

6.

III. 13. – 17.

 

Kör, körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata.

VIII. fejezet

 

I.2. rajz

7.

III. 20. – 24.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.

VII. fejezet

 

I.rajzf.

beadása

8.

III. 27. –31.

Tavaszi szünet

 

Felkészülés az I. ZH-ra, a visszaadott rajzok javítása

9.

IV. 3.-7.

Kúpszeletek.

VII., IX. fejezet

I. ZH.

II. 1. rajz

10.

IV. 10. – 14.

Forgáshenger, forgáskúp síkmetszése.

XII. fejezet

 

II. 1. rajz

11.

IV. 18. – 21.

 

Gömb, forgáshenger, forgáskúp áthatása (szeletelés, sorozás).

XII. fejezet

 

II. 2. rajz

 

12.

IV. 24. – 28.

 

Forgáshenger, forgáskúp áthatása (segédgömbös eljárás).

 

 

II. rajzf.

beadása

13.

V. 2. – 5.

Mozgással származtatható görbék, evolvens, ciklois, csavarvonal. Csavarfelülret.

I.-IX. XII. fejezet

A visszaadott rajzok javítása

II. ZH.

14.

V. 8. - 12.

Összefoglalás

I.-IX. XII. fejezet Felkészülés a vizsgára

Jav. ZH.

A rajzfeladatok továbbá a gyakorlatokhoz és az önálló felkészüléshez ajánlott feladatok  a 
Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyüjtemény 2012
című példatárból valók.

RAJZFELADATOK 
 

Az egyes feladatok után szereplő táblázatból a variációs szám alapján kitűzött feladatot oldja meg! A variációs szám a felvett kurzusában az Ön NEPTUN rendszerbeli névsor szerinti sorszáma.

 A rajzfeladatok egy része a Geiger J: Ábrázoló geometria feladatlapok című feladatgyűjteményből valók.

 I. RAJZFELADAT

 I.1. Gúla, vagy hasáb ábrázolása képsík-transzformációval

Adjon meg egy A pontot és egy rá nem illeszkedő általános helyzetű b egyenest! Ábrázolja a variációjának megfelelő szabályos 3, vagy 4 oldalú H hasábot, illetve G gúlát! A hasáb ill. gúla magassága legyen az alapél hosszána másfélszerese. Ábrázolja a gúlát vagy hasábot láthatóság szerint, ha:

 a)  A az alaplap középpontja, b az alaplap egyik oldalának egyenese,

 b)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplap egyik oldalának egyenese,

 c)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplap egyik szimmetriatengelye,

 d)  A az alaplap egyik csúcspontja, b a test magasságvonala,

 e)  A az alaplap egyik egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala,

 f)  A a test  egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala!

 

Variációs szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Feladat

3Ha

4Gb

3Hc

3Gd

3He

4Hf

3Hb

4Ga

3Hd

4Gc

3Hf

4Ge

4Hc

4Gd

 Készítse el a gúla/hasáb axonometrikus vázlatát feltüntetve az A pontot és b egyenest!

 I.2. Kör ábrázolása

 Ábrázoljon egy D dőlt, illetve F feszített síkban adott X, Y, Z pontokon átmenő kört!

Variációs szám

1

2

Sík

D

F

 

Szerkessze meg:

- a kört valódi nagyságban a síkjának első fővonala körüli leforgatásával,

- a körnek azokat az átmérőit mindkét képen, amelyek az első képellipszis AB nagy- és CD kistengelyét képezik,

- a körnek azokat az átmérőit mindkét képen, amelyek a második képellipszis EF nagy- és GH kistengelyét képezik,

- a körnek az Y pontbeli érintőjét!

Rajzolja meg a képellipsziseket a hiperoszkuláló körök segítségével és a körtárcsa átmérő hosszúságú tengelyét, majd tüntesse fel a láthatóságot!

II. RAJZFELADAT

II.1. Kúp, henger, gömb metszése síkkal 

Oldja meg a feladatgyűjteményből a táblázatban szereplő változatokat!

Variációs szám

1

2

3

4

5

Feladat

IX. 3

IX. 4

IX.6

IX.7

IX.8

 II. 2. Forgáskúp - forgáshenger áthatása:

 Készítse el a variációjának megfelelő áthatási feladatokat!

Variációs szám

1

2

3

4

Feladat

K-H/a.

K-H/b.

K-H/c.

K-H/d.

A variációja szerint ábrázoljon egy első vetítősugár tengelyű forgáskúpot és egy második vetítősugár tengelyű forgáshengert úgy, hogy az áthatásuknak legyen:

K-H/a:       kúpalkotó- és hengeralkotó-érintője,

K-H/b:       egy önmetszéspontja és kúpalkotó-érintője,

K-H/c:       egy önmetszéspontja és hengeralkotó-érintője,

K-H/d:       csúcspontja!

Szerkessze meg az áthatási görbe:

Rajzolja meg az áthatási görbe vetületeit, majd ábrázolja láthatóság szerint a kúptestnek a hengeren  kívüli részét!

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

A rajzlap, rajzkeret méretei, feliratok

 

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap