Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

Gépészmérnöki és Informatikai Karának BSc képzésében résztvevő

levelező hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadók:  Óváriné dr. habil. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens 

                          Dr. Túri József egyetemi docens

I. A tárgy lezásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos gépészmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet a gépészmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

 

·       5 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges szinten, az Ütemtervben feltüntetett előírt határidőre.

 

A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok saját kezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.

        Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell (az on-line oktatási rend ideje alatt a tárgy előadójával egyeztetett eljárás szerint)!

A rajzfeladatok értékelésénél az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldása alapvető tartalmi hibákat nem tartalmaz és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra visszaadott rajzok korrigálását 2020. december 15-én 9 óráig-ig kell elvégezni és a tárgy előadójához eljuttatni (az on-line oktatási forma ideje alatt a Miskolci Egyetem Matematikai Intézetének Adminisztrációján keresztül (A/4. III. emelet 336.))!

·       A félév végén 1 db zárthelyi dolgozat megírása legalább elégséges osztályzatra, vagy ennek teljesítése javító zárthelyin.

 

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe.

  

III.  A vizsga letételének módja és értékelés

 

A gépészmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve előírt tananyag.

 A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) és szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.

 Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be

 

 

 ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgán (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után!

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV
 

Munkahét,
Dátum

Előadás

Feladat

1.

2020. okt. 30. (péntek)

12:30- 15:50

A Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció.

A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása, és rekonstrukciója.

Alapelemek összekötése, illesztése. Párhuzamos térelemek ábrázolása. A sík különleges egyenesei. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.  Képsíkrendszer transzformációja. Egyenes és sík speciális helyzetbe transzformálása. A transzformáció alkalmazásai. Poliéderek ábrázolása, felépítése. Gúla, hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal.

1., 2. rajz-feladat

2.

2020. nov. 13. (péntek)

12:30- 15:50

Térelemek merőlegessége, sík képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása.

Alkalmazás: térelemek (pont, egyenes és sík) távolsága, szöge.

Kör, körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata. Gömb ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.

1., 2. rajzfeladat beadása

3. rajzfeladat

3.

2020. dec. 05.

(szombat)

8:30- 11:50

Forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal, áthatásuk.

3. rajzfeladat beadása

4., 5. rajzfeladat

4.

2020. dec. 12. (szombat)

8:30- 11:50

Forgáshenger, forgáskúp áthatása.

4. rajzfeladat beadása

5. rajzfeladat és beadása

ZH.

 

RAJZFELADATOK

Mintafeladatok

1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval

Adott az m egyenes és a rá nem illeszkedő A pont. Új képsíkok segítségével szerkessze meg annak a négyzetalapú egyenes hasábnak a vetületeit, melynek magasságvonala az m egyenes, alapnégyzetének egyik csúcspontja az A pont, és a magassága az alaplél hosszának másfélszerese! Tüntesse fel a láthatóságot is!

2. Gúla síkmetszésének szerkesztése és palástjának kiterítése

Ábrázoljon egy K1 képsíkon álló, a K2 képsíkhoz képest a lehető legáltalánosabban elhelyezkedő, négyzet alapú egyenes gúlát! Vegye fel a gúlát metsző V3 harmadik vetítősíkot úgy, hogy a K1 képsíkkal bezárt első képsíkszöge α1=30°, és a metszetidom ötszög legyen! Tüntesse fel az alapsík és a metszősík közé eső csonkagúla láthatóságát! Szerkessze meg a síkmetszet valódi nagyságát és a palást kiterítést is!

3. Gömb ábrázolása és síkmetszése

Ábrázoljon egy R=45mm sugarú gömböt, és egy a a gömb középpontjától 15mm távolságra lévő  V2 második vetítősíkot, melynek első képsíkszöge α1=45°. Készítse el a gömb és a V2 második vetítősík metszetének két képét!

Határozza meg a metszet:

-          K középpontját,

-          AB nagy- és CD kistengelyét az érintőkkel,

-          az első kontúrkörre eső K1,2 pontjait és a rájuk illeszkedő a k1,2 érintőit!

Rajzolja meg a síkmetszetet első képellipszisét hiperoszkuláló köreinek segítségével és ábrázolja a V2 második vetítősík feletti gömbsüveget a láthatóság feltüntésével!

 4. Kúp ábrázolása és síkmetszése

Ábrázoljon egy K1 első képsíkon álló, v1 első vetítősugár tengelyű forgáskúpot!

Metssze el a forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal parabolában!

Szerkessze meg az első képparabola:

- t tengelyét és F fókuszpontját,

- C tengelypontját a c érintővel,

- v vezéregyenesét és a hiperoszkuláló körének Oh középpontját,

- K1 képsíkra eső A1,2 pontjait az a1,2 érintőkkel,

- egy P általános pontját az e érintőjével!

Rajzolja meg a metszet első képét a hiperoszkuláló kör segítségével!  

Ábrázolja (1) a forgáskúpot a metszettel együtt, illetve (2) az alapsík és a metszősík közötti tömör testrészt mindkét képen! 

5. Forgáskúp és forgáshenger áthatása:

Készítse el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúp és egy K2 második képsíkon álló, második vetítősugár tengelyű forgáshenger áthatását úgy, hogy az áthatásnak legyen egy O önmetszéspontja és legyenek henger-alkotó érintőjű pontjai! Határozza meg az áthatás kontúrpontjait az érintőkkel, a legalsó pontjait, és egy P általános helyzetű pontját az e érintőjével! Rajzolja meg az áthatási görbe mindkét képét és ábrázolja a hengeren kívüli kúptestet láthatóság szerint!

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával. 

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. . Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

A rajzlap, rajzkeret méretei, feliratok

 

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap