Tájékoztató
az Ábrázoló geometria tantárgyhoz

Gépészmérnöki és Informatikai Karának BSc képzésében résztvevő

levelező hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadók:  Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens 

                          Dr. Túri József egyetemi docens

I. A tárgy leírásának módja:

Az Ábrázoló Geometria tantárgy oktatása a levelező tagozatos gépészmérnök alapképzésben résztvevő hallgatók számára  őszi tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat 4 alkalommal, összesen 16 óra időtartamban történik. A félévet a gépészmérnök hallgatók számára aláírás és vizsga zárja.
 

II. A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemelendő a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontossága.

Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

A rajzfeladatok értékelésénél az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldása alapvető tartalmi hibákat nem tartalmaz és esztétikailag is elfogadható. Rajzfeladat beadásakor a javításra visszaadott rajzok korrigálását 2018. december 15-ig kell elvégezni és a tárgy előadójához eljuttatni.

A hallgató a félévi munkájára osztályzatot kap, amely eredményes vizsgadolgozat esetén beszámít a vizsgajegybe. A félévi munkára adott (E) jegy a rajzok osztályzatainak átlaga.

III. A vizsga letételének módja és értékelése:

A gépészmérnök hallgatók számára a félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott, illetve előírt tananyag.

A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztések) és szóbeli részből áll. A vizsgára jelentkezés feltétele az aláírás. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a vizsgát megelőző nap 12:00 óráig.

Az elégséges osztályzathoz az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az a hallgató, aki a vizsga írásbeli részén nem szerzi meg az elérhető pontszám 30%-át sem, nem szóbelizhet.

A vizsgajegybe az évközi munka az alábbiak szerint számít be:

       

ahol  E az évközi munkára,  V a vizsgán (az írásbeli dolgozat és a szóbeli alapján) kapott jegy.

A számonkérések során a meg nem engedett eszközök, segítség használata automatikusan elégtelen osztályzatot von maga után

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV
 

Munkahét,

Dátum

Előadás

Feladat

1.

2018. szept. 21. (péntek)

16:00- 19:30

A Monge-féle ábrázolás, mérethű mérnöki kommunikáció.

A tér alapelemeinek (pont, egyenes, sík) ábrázolása, és rekonstrukciója.

Alapelemek összekötése, illesztése. Párhuzamos térelemek ábrázolása. A sík különleges egyenesei. Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.  Képsíkrendszer transzformációja. Egyenes és sík különleges helyzetbe transzformálása. A transzformáció alkalmazásai. Poliéderek ábrázolása, felépítése, gúla, hasáb döfése egyenessel, metszése síkkal.

1., 2. rajzfeladat

2.

2018. okt. 20. (szombat)

8:30- 11:50

Térelemek merőlegessége, sík képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása.

Alkalmazás: térelemek (egyenes és sík) távolsága, szöge.

Kör, körtácsa ábrázolása. A kör és ellipszis affin kapcsolata.

1., 2. rajzfeladat beadása

 

 

3. rajzfeladat

3.

2018. nov. 09.

(péntek)

12:30.- 15:50.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp ábrázolása, döfése egyenessel, metszése síkkal.

3.rajzfeladat beadása

 

4. rajzfeladat

4.

2018. dec. 14. (péntek)

16:00.- 19:30.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp áthatása (szeletelés).

4. rajzfeladat beadása

 

ZH.

 

RAJZFELADATOK

Mintafeladatok

Példatár: Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyüjtemény 2012

 

1. Gúla, vagy hasáb ábrázolása képsík-transzformációval

 Szerkessze meg a Példatár II.7. vagy II.8. feladatát képsíktranszformációval!

(Csak egyet! Lásd a mintafeladatot!)

 

 2. Gúla, vagy hasáb síkmetszésének szerkesztése és palástjának kiterítése

 Készítse el a Példatár V.4.,V.5, vagy V.7. feladatai közül valamelyiket! (Csak egyet!)

 

 3. Kúp ábrázolása és síkmetszése

 Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal ellipszisben!

•  Szerkessze meg a(z) első képellipszis:

- AB nagy- és CD kistengelyét!

            -  F1 és F2 fókuszpontjait,

             - néhány általános helyzetű pontját, s egyikben az érintőt!

 • Rajzolja meg a metszet első képét és valódi nagyságát hiperoszkuláló körök segítségével!   

 • Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt!

(Lásd a mintafeladatot!)

 

4. Forgáskúp és forgáshenger áthatása:

Készítse el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúp és egy K2 második képsíkon álló, második vetítősugár tengelyű forgáshenger áthatását!

 (Lásd a mintafeladatot!)

 

Megjegyzések:

A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

Alkalmazni kell a vonalak és a betűk (ISO 128-20 és ISO 3098) szabványait. A vonalak kihúzásához a 0,35 jelű vonalcsoport használandó 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék. . Vékony vonalvastagság 0.3 mm-es H-s, vagy HB-s ceruzával: szerkesztővonalak, rendezők. Közép vonalvastagság 0.5 mm-es, HB-s ceruzával: adott térelemek, illetve a végeredmény nem látható része szaggatott vonallal. Vastag vonalvastagság 0.7 mm-es B-s, vagy 2B-s ceruzával: végeredmény folytonos vonallal rajzolandó része, keret.

A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

A rajzlap, rajzkeret méretei, feliratok

 

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap