Tájékoztató
a Geometriai formatervés tantárgyhoz

I. éves Ipari termék- és formatervező mérnök  hallgatók számára

Ütemterv
Rajzfeladatok

Előadó: Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna egyetemi docens

A tárgy leírásának módja:

            A Geometriai formatervezés tantárgy oktatása az I. tanulmányi félévben 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel történik. A félévet aláírás és vizsga zárja.

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:

-         A gyakorlati órákon kellő szorgalommal való rendszeres részvétel.

-         4 db A4-es méretű rajzfeladat beadása darabonként legalább elégséges szinten, előírt határidőre, a megkésett beadáshoz különeljárás szükséges.

-         2 db zárthelyi dolgozat megírása egyenként legalább elégséges osztályzatra, vagy ezek teljesítése javító zárthelyin.

-         A félévi munka elismeréséhez, az aláírás megszerzéséhez a teljesítményt a gyakorlat-vezető értékeli.

          A HKR 50. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A sikeres zárthelyik eredményeihez továbbá a határidőre illetve a határidőre igényesen elkészített rajzokhoz jutalompontokat rendelünk. Az ily módon évközben megszerzett pontszám beszámít a vizsgajegy kialakításába és azt túlnyomórészt kedvezően befolyásolja.

A feladatok ki- és beadásának időpontja, értékelésének módja:

A rajzfeladatokat, továbbá azok elkészítési ütemezését és beadási határidőit az ütemterv tartalmazza. A tananyag kellő elsajátítása érdekében - tekintettel az egyes anyagrészek szoros egymásra épülésére - kiemeljük a folyamatos tanulás és a rajzfeladatok sajátkezű, határidőre történő elkészítésének, feldolgozásának fontosságát (ezt ösztönözzük jutalom- pontokkal). Rajzbeadáskor a feladat tartalmi összefüggéseit indokolni kell!

            Az elégséges szint azt jelenti, hogy a feladat megoldásában alapvető tartalmi hibák nincsenek és esztétikailag is elfogadható.

A rajzkiírásban előírt határidőre beadott rajz jutalompont értéke 1, továbbá az esztétikailag átlagon felüli és a rajzkiírásban előírt határidőre beadott rajz 2 pontot ér. Ha valamely rajz beadása halasztással történt, akkor nem jár jutalompont. A rajzok alapján szerezhető pontszám 0-8 pont.

A félév során teljesítendő zárthelyik időtartama, időpontja és értékelésének módja:

            A félév során két zárthelyi dolgozatot kell írni 50-50 percben. A zárthelyi dolgozatok időpontjait az ütemterv tartalmazza.

Az évközi zárthelyi (és a javító zárthelyi) abban az esetben írható meg, ha az aktuális rajzfeladatok beadása a zárthelyit megelőző előírt határidőre megtörtént.

            A zárthelyi dolgozatok elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris.

Az elégtelen zárthelyi pontértéke 0, a többi osztályzat annyi pontot ér, amennyi a számértéke. A két zh alapján szerezhető pontszám 0-10 pont.

Zárthelyi dolgozatok, feladatok pótlásának feltételei:

            Azok a hallgatók, akik az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot egyenként legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal javító zárthelyit írhatnak, amelynek külön-külön legalább elégségesnek kell lennie.

            Rajzfeladat beadásakor a javításra első alkalommal visszaadott rajzok korrigálását egy héten belül kell elvégezni. Későbbi beadás esetén rajzhalasztás szükséges.

            Azok a hallgatók, akik nem szerezték meg az aláírást, a hiányzó rajzokat pótolniuk kell, és/vagy zárthelyi dolgozatot kell írniuk legalább elégséges eredménnyel a tanszék által kiírt időpontban.

A rajzfeladatok beadásának meg kell előznie az ismételt gyakorlat (vagy aláíráspótló) zárthelyi megírását.

Az évközi munka alapján szerezhető pontszám: 0-18 pont. Az aláírás megszerzésének egyik feltétele az, hogy 4db rajzot be kell adni, akár halasztással is. Az összes rajz halasztása esetében csak a két sikeres zh eredményéből adódó pontszám jöhet létre, legalább 4 pont. (Aláíráspótláson szerzett eredményes zh jegy nem számít jutalompontként!)

A vizsga letételének módja és értékelése:

            A félév végén a tárgy teljes anyagából vizsgára kerül sor. A vizsga anyaga az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott tananyag. A vizsga kötelező írásbeli (szerkesztő) és szóbeli részből áll. A vizsgára való jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Az eredményes írásbeli dolgozat és a jutalompontokban kifejeződő évközi munka alapján a vizsgázó megajánlott jegyet kap, amelyet szóbeli vizsgán módosíthat.

Az írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszám 50 pont. A 20% alatti teljesítmény (0-9 pont) elégtelen. Az évközben szerzett jutalompontokat az írásbeli pontszámához hozzáadjuk, így a pontszámok összege alapján a megajánlott jegyek ponthatárai:

 

  0 – 19   elégtelen,

20 – 33   elégséges,

34 – 41   közepes,

42 – 49   jó,

50 – 68   jeles.

A tárgyhoz kapcsolódóan tudományos diákköri munkát lehet végezni. Az eredményes és dokumentált diákköri munka kedvezően befolyásolja az eredmények kialakítását is.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

ÜTEMTERV

Munkahét,

dátum

Előadás

Gyakorlat és önálló felkészülés

Feladat

1.

IX. 10.-14.

A Monge-féle ábrázolás alapjai: Pont, egyenes és sík ábrázolása. Alapelemek összekötése, illesztése, a sík különleges egyenesei.

Elemi sík- és térgeometriai ismeretek, alapvető szerkesztések áttekintése.

GYAKORLÓ FELADATLAPOK

 

2.

IX. 17.-22.

(20.szerda sportnap,taní-tási szünet)

Párhuzamos egyenesek, síkok.

Metszési feladatok: sík és egyenes döfése, két sík metszése.

 I. fejezet

 

 

3.

IX. 24.-28.

Képsíkrendszer transzformáció és alkalmazásai. Poliéderek ábrázolása.

I. fejezet

 I.1. rajz

4.

X.1.- 5.

Térelemek merőlegessége. Síknak képsíkba/képsíkkal párhuzamos helyzetbe forgatása. Térelemek távolsága, szöge.

 

II., VI. fejezet

 

 I.1. rajz

5.

X. 8.-12.

Gúla, hasáb metszése egyenessel és síkkal. Síklapú testek áthatása.

IV., VI. fejezet

 

I.2. rajz

6.

X. 15.-19.

Kör ábrázolása. Affinitás: ellipszis, mint a kör képe.

VIII. fejezet

I.2. rajz

7.

X. 24.-26.

Gömb, forgáshenger, forgáskúp, tórusz ábrázolása. Gömb döfése egyenessel, metszése síkkal.

V. fejezet

 

I.rajz beadása

I. ZH.

8.

X.29.-31.

Forgáshenger, forgáskúp döfése egyenessel. Henger metszése síkkal.

V. fejezet

 

II.1. rajz

9.

XI. 5.- 9.

Forgáskúp síkmetszése. Kúpszeletek.

IX. fejezet

 

 II.1. rajz

10.

XI. 12.-16.

Gömb áthatása forgáshengerrel, forgáskúppal.

 

IX., VII. fejezet

 

II.2. rajz

11.

XI. 19.-23.

Nem metsző tengelyű forgáshengerek és forgáskúpok áthatása.

 

XI. fejezet

 

 

II.2. rajz

12.

XI. 26.-30.  

Metsző tengelyű forgáshengerek és forgáskúpok áthatása.

Mértani helyek.

XI. fejezet

 

II. beadása

13.

XII.3- 7.

Csavarvonal, Csavarfelület.

 

II. ZH.

14.

XII. 10.- 14.

Összefoglalás.

 

Javító ZH

A rajzfeladatok továbbá a gyakorlatokhoz és az önálló felkészüléshez ajánlott feladatok  a 
Geiger János: Ábrázoló geometria feladatgyüjtemény
2012 című példatárból valók.

RAJZFELADATOK 

Az egyes feladatok után szereplő táblázatból a variációs száma szerint kitűzött feladatot oldja meg!

A rajzfeladatok a Geiger J: Ábrázoló geometria feladatgyüjtemény 2012 című feladatgyüjteményből valók.

I. RAJZFELADAT

I.1. Hasáb ábrázolása képsík-transzformációval

Adjon meg egy A pontot és egy rá nem illeszkedő általános helyzetű b egyenest!

Ábrázolja a variációjának megfelelő szabályos 3, vagy 4 oldalú hasábot úgy, hogy a hasáb magassága az alapél hosszának másfélszerese, ha:

 a)  A az alaplap középpontja, b az alaplapsokszög egyik oldalának egyenese,

 b)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplapsokszög egyik oldalának egyenese,

 c)  A az alaplap egyik csúcspontja, b az  alaplapsokszög egyik szimmetriatengelye,

 d)  A az alaplap egyik csúcspontja, b a test magasságvonala,

 e)  A az alaplap egyik oldalának felezési pontja, b a test magasságvonala!

 

Variációs szám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Feladat

3a

4b

3c

4d

3e

4a

3b

4c

3d

4e

   Készítse el szabad kézzel a hasáb axonometrikus vázlatát is feltüntetve az A pontot és a b egyenest!

 I.2. Síklapú testek áthatása

 Szerkessze meg egy K1 képsíkon álló, mk magasságegyenesű, szabályos

a)      háromszög alapú

b)      négyszög alapú

gúla és a K1 képsíkra merőleges helyzetű K4 képsíkon álló, egy lapjával a K1 képsíkra illeszkedő, mh (horizontális)  magasságegyenesű, szabályos

c)      négyszög alapú hasáb,

d)      ötszög alapú hasáb,

e)      hatszög alapú félhasáb,

áthatását a variációjának megfelelően, a lehető legáltalánosabb felvétel szerint, majd készítse el az áthatás modelljét M 1:2 nagyításban, legfljebb 1-1.5 mm-es hibahatárral!
 

Variációs szám

1

2

3

4

5

6

Gúla

a

b

a

b

a

b

Hasáb

e

d

d

c

c

e


II. RAJZFELADAT

II. 1. Kúp síkmetszése

Messen el egy K1 képsíkon álló, első vetítősugár tengelyű forgáskúpot egy V2 második vetítősíkkal a variációjának megfelelően!
 

Variációs szám

1

2

3

Feladat

  e

  p

   h

 

•  Szerkessze meg a(z)

- e ellipszis metszet első képének: AB nagy- és CD kistengelyét!

            - p parabola metszet első képének: T tengelypontját, t tengelyét és d vezéregyenesét!

           - h hiperbola metszet első képének: AB valós és CD képzetes tengelyét,

             valamint u és v asszimptótáit!

 •   Szerkessze meg az első képgörbe: 

-         F fókuszpontját, illetve F1 és F2 fókuszpontjait,

-         néhány általános helyzetű pontját, s egyikben az érintőt!

 • Rajzolja meg a metszet első képét és a valódi nagyságát a hiperoszkuláló kör, illetve hiperoszkuláló körök segítségével!  

 •   Ábrázolja láthatóság szerint az alapsík és a metszősík közötti kúptestrészt!

Készítse el a  csonkolt kúp modelljét  Dandelin gömbbel, illetve gömbökkel!

 II. 2. Gömb, henger, kúp áthatása

 Oldja meg a feladatgyűjteményből a táblázatban szereplő változatot!
 

Sorszám

1

2

3

4

Feladat

XI.4.

XI.7.

XI.8.

XI.10.

 

XI.11.

XI.12.

XI.11.

XI.12.

 A XI.11., XI.12. feladatok esetében csak a második képet (az elölnézetet) kell elkészíteni!

Megjegyzések:

          A rajzfeladatok az ütemterv szerint egyenként egy-egy A4 (210x297) méretű műszaki rajzlapon készítendők el ceruzával.  Egyéni döntés alapján lehetőség van pauszon, tussal történő kihúzásra.

          Alkalmazni kell a vonalak MSZ 1178-78 és a betűk MSZ 852-78 szabványait. A vonalak kihúzásához az 1-es vonalcsoport használandó 0.13 vagy 0.18 mm-es vékony, 0.35 mm-es vastag és 0.70 mm-es kiemelt vonalvastagsággal. Az ábrák betűzéséhez h=3.5 mm-es, a feliratozáshoz h=7.0 mm-es írásnagyság használandó.

          Ceruzával történő kihúzáskor is a fent említett vonalvastagságoknak megfelelően három különböző vonalvastagság használandó. A grafikai elemek használatával is elősegítendő a nézetek közötti rendezettség és az azonos tartalmakat következetesen azonos grafikai elemek jelöljék.

           A rajzlapokon -a mellékelt minta alapján- feltüntetendő a feladat címe, a kidolgozó neve, tanulócsoport száma, aláírása, a tanév és félév, a feladatcsoport és a feladat száma. Részletesebb tájékoztatást a gyakorlatvezető oktató nyújt.

Hallgatói ügyek

Ábrázoló Geometriai Tanszék kezdőlap